The Dutch copyright law and it's quotation law

Arbitration Committee activities and elections, Requests for Comment, and Requests for Administration.
User avatar
EarlStatler
Posts: 357
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: The Dutch copyright law and it's quotation law

Post by EarlStatler » Mon Jul 09, 2018 11:03 am

The paper I wrote about our Dutch citaatrecht. And I want to post it outside the WMF surrounding, because short after posting this paper I was SanFanBanned.

This paper is about the Dutch citaatrecht, the quotation law.
What you have to keep in mind is there is no European copyright law, and as we have seen with article 11 and 13 the forming of a European regulation it is still far away. Fair use is in continental Europe as far as I know unknown, and most European country's have similar copyright laws, but they are all different.
So, forming one European copyright law will be a long, long proces what is done step by step. And it is absolute not clear if it is possible to take the last steps, the full integration, because the vision on what copyright should be is fragmented, and as you know the national parliaments must give there fiat at the end. And seen the Brexit and other problems like the refugee crisis and the many upcoming separatistic party's in Europe this is not the first priority at the moment of the EU.
So, till the time there is European copyright law we have to deal with the situation as it is.

It's written by me, at it's best a hobby lawyer, and at it worst a street waif named Graaf from the Netherlands, a self-described old white hippy with no education. So judge yourself.

The Postman Always Rings Twice/Wikiquote:Citaatrecht.

Disclamer: Dit is een conceptpagina voor de pagina Wikiquote:Citaatrecht. Omdat het citaatrecht zo belangrijk is op Wikiquote, denk ik namelijk dat een aparte pagina gerechtvaardigd is. Het is een (poging tot een)samenvatting van wat in de loop der tijd zoal is nagevraagd door Whaledad bij media-juristen. Ik zelf ben dat nadrukkelijk niet!


Inhoud

1 Het citaatrecht
2 Bronnen
3 Het doel
4 Aanhalingen
5 De contex en het markant zijn van een citaat
6 De lengte van een citaat
7 Conclusie

1 Het citaatrecht
Alle citaten op Wikiquote, uitgezonderd als deze tot het publiek domein behoren, vallen onder het citaatrecht. Dit is een uitzondering in de auteurswet zoals beschreven is in 15a van de auteurswet, waarbij geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist is, of een vergoeding betaalt hoeft te worden. Verder gelden er voor een citatenverzameling als Wikiquote verschillend aanvullend eisen, voortkomend uit het doel wat wij ons stellen. (Citaten verzamelen.)
Voor de citaten zelf blijft onverminderd het auteursrecht gelden, uitgezonderd het auteursrecht over de hele citatenverzameling, want dit valt onder het databankrecht. Slechts dit recht is vrijgegeven onder de gebruikte licentie, uitsluitend de collectie bouwt namelijk een recht op. Het is immers niet mogelijk auteursrechtelijk beschermd werk zoals citaten vrij te geven onder genoemde licentie. Ook kan er wetgeving van andere landen hier op Wikiquote van toepassing zijn, zoals het Amerikaans recht omdat de eigenaar van deze site, de Wikimedia Foundation in Amerika gevestigd is en bijvoorbeeld het Belgisch citaatrecht, wat op sommige punten afwijkt van het Nederlandse citaatrecht. Verder stelt de auteurswet in artikel 15a dat het citaatrecht expliciet ook van toepassing is op anderstalige citaten.

2 Bronnen
Bij auteursrechtelijk beschermde citaten dient, voor zo ver mogelijk, een duidelijke en verifieerbare primaire bron vermeld te worden. Ook dient altijd de oorspronkelijke auteur vermeld te worden. Verder dient een citaat zo getrouw mogelijk (bij voorkeur zelfs letterlijk) weer gegeven te worden. Op wikiquote stellen wij aan citaten die tot het publiek domein behoren of onder een andere wetgeving vallen dezelfde eisen, maar dit valt onder onze huisregels en niet onder het Nederlandse citaatrecht.

3 Het doel
Het citaatrecht is zoals gezegd een uitzondering binnen het auteursrecht, en bij het citaatrecht is een duidelijk, afgebakend doel vereist. (.....hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang der geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd.) En bij ons is dat doel citaten verzamelen. Maar hier zitten enkele haken en ogen aan, het is namelijk niet toegestaan om zich te beroepen op het citaatrecht om zomaar een stukje tekst te plaatsen en als dit als citaat te presenteren zonder dat daar een valide reden voor aan te voeren is. Verder is het mogelijk, doordat het doel bij verschillende toepassingen van het citaatrecht kan verschillen, dat een citaat hier op Wikiquote wel een schending van het auteursrecht is, en elders niet, en omgekeerd.

4 Aanhalingen
Omdat ons doel citaten verzamelen is mogen wij uitsluitend citaten opnemen waarvan al een bestaande aanhaling bestaat. Anders uitgelegd, iets moet al een bestaand citaat zijn voordat wij dit mogen opnemen, want dan verzamelen wij geen citaten, maar creëren deze, en dat valt buiten onze doelstelling. En is daarom niet toegestaan.

5 De contex en het markant zijn van een citaat
Tekstfragmenten die slechts dienen om een publicatie aan te vullen of aantrekkelijker te maken vallen niet onder het citaatrecht. Daarom moet uit het citaat zelf, of door een kleine toelichting, de context blijken, en om dezelfde reden dient een citaat ook markant te zijn. Immers, een citaat wat niet markant is of waarvan de context onduidelijk is, is geen citaat in de zin van de auteurswet maar slechts een tekstfragment en dus een auteursrechtenschending.

6 De lengte van een citaat
Gezien bovenstaande zal het duidelijk zijn dat een citaat zo kort en bondig als mogelijk moet zijn om de gewenste boodschap over te brengen, dit ondanks het feit dat de wetgever geen maximale lengte aan een citaat stelt.

7 Conclusie
Eigenlijk is het citaatrecht veel simpeler dan het lijkt. Als u gebruik van wilt maken van het citaatrecht zijn er feitelijk maar twee woorden belangrijk, namelijk waarom en omdat. Denk hierbij aan een hypothetische rechter. Waarom wilt u gebruik maken op Wikiquote van het citaatrecht? Omdat wij een citatencollectie willen opbouwen. Waarom zijn de citaten die u verzameld dan zo bijzonder? Omdat het markante citaten zijn waar de context van duidelijk is. Ander voorbeeld: Waarom wilt u dit muziekfragment gebruiken? Omdat ik CD's van dit werk verkoop en deze wil aanprijzen. Dat is een goede reden. Of: Waarom gebruikt u een gedeelte van dat gedicht in uw artikel? Omdat ik een artikel over de dichter wil schrijven en omdat ik zijn stijl wil verduidelijken met behulp van een citaat. En zo zijn er voorbeelden te over te geven van juist citaatrechtgebruik.
Duidelijk hieruit zal zijn dat het wel en niet terecht een beroep doen op het citaatrecht per toepassing kan schelen. Bij de recensie van een dichter zijn werk in een artikel kan dit dus totaal anders liggen dan b.v. hier. Wat hier wel aan toegevoegd dient te worden is dat de reden (het omdat) valide moet zijn, en geen flutreden mag zijn als: Ik wilde mijn Facebookpagina wat aankleden en dergelijke.

Aan deze pagina kunt u geen rechten ontlenen, deze is slechts als richtsnoer bedoeld.
If you're in a dogfight, become a cat!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests