Arbitrolling for starters

Arbitration Committee activities and elections, Requests for Comment, and Requests for Administration.
Post Reply
User avatar
EarlStatler
Posts: 424
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Arbitrolling for starters

Post by EarlStatler » Mon Oct 30, 2017 7:31 pm

The arbitration policy of the Dutch Wikipedia. (CC BY-SA 3.0)

Artikel 1: Doel van de Arbitragecommissie

1. De Arbitragecommissie is een orgaan op de Nederlandstalige Wikipedia dat dient als de hoogste instantie voor het behandelen van problemen rond, met en tussen geregistreerde gebruikers, zoals bezwaren tegen blokkades van geregistreerde gebruikers, conflicten, overtredingen van de richtlijnen of anderszins.
2. Leidraad bij het behandelen van problemen is dat dit project ten doel heeft om een encyclopedie te scheppen en te onderhouden (aan de hand van de Vijf zuilen); de Arbitragecommissie gaat bij haar beslissingen uit, ten eerste, van de richtlijnen zoals die op dat moment bestaan en zijn vastgelegd door de gemeenschap van gebruikers op de Nederlandstalige Wikipedia en, ten tweede, van door de Wikimedia Foundation opgelegde voorwaarden, etc (zoals de Gebruiksvoorwaarden).
3. Verder vervult de Arbitragecommissie ook taken die door de Wikimedia Foundation worden opgedragen aan Arbitragecommissies op Wikimedia Foundation-projecten (zoals in artikel 7.4).
4. De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het vaststellen van de inhoud van de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia.
5. De Arbitragecommissie houdt zich niet bezig met het opstellen van nieuwe richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.

Artikel 2: De Arbitragecommissie

1. De Arbitragecommissie telt zeven leden.
2. De Arbitragecommissie is bereikbaar per e-mail, zodat ook een geblokkeerde gebruiker een verzoek kan indienen. Het e-mailadres is Arbcom.svg.

Artikel 3: Verkiezing van leden van de Arbitragecommissie

1. Elk half jaar worden er afwisselend drie en vier van de zeven commissieleden gekozen door de gemeenschap na kandidaatstelling, voor de termijn van één jaar.
2. Zich kandidaat stellen als commissielid kan slechts met een bij de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerd gebruikersaccount waarmee meer dan 1000 bewerkingen zijn gedaan en waarvan de eerste bewerking ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming plaatsvond. Vandalisme telt niet als bewerking.
3. Stemmen is slechts toegestaan met één bij de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerd gebruikersaccount waarmee meer dan 100 bewerkingen zijn gedaan en waarvan de eerste bewerking ten minste één maand voor aanvang van de stemming plaatsvond. Vandalisme telt niet als bewerking.
4. Elke stemgerechtigde gebruiker kan op elke kandidaat één voor- of tegenstem uitbrengen. Neutrale stemmen worden niet meegeteld. Een kandidaat moet ten minste 75% voorstemmen van het totaal aan meegetelde stemmen hebben om commissielid te worden. De drie respectievelijk vier aan deze voorwaarde voldoende kandidaten, met het hoogste percentage voorstemmen van het totaal aan meegetelde stemmen, worden commissielid.
5. Als er geen drie respectievelijk vier kandidaten zijn die het vereiste percentage voorstemmen halen, worden voor de overgebleven plaatsen nieuwe verkiezingen gehouden.
6. Bij een gedeelde derde respectievelijk vierde plaats beslissen de stemgerechtigde gebruikers door middel van een stemming wie van de twee commissielid wordt, tenzij een van de twee kandidaten zijn/haar kandidatuur intrekt.
7. De halfjaarlijkse verkiezing begint met een periode van twee weken, waarin iedere gebruiker die aan de voorwaarden voldoet zich kandidaat kan stellen, eventueel met een motivering. Na deze twee weken volgt één week waarin iedere stemgerechtigde gebruiker zijn/haar stemmen kan uitbrengen. Na deze week wordt de uitslag van de verkiezing samengevat. Voor de verkiezing wordt een pagina gemaakt, bijvoorbeeld "Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing januari 2007", waarop de kandidaatstelling en stemming plaatsvinden. De perioden van kandidaatstelling en stemming worden voor aanvang bekendgemaakt op de verkiezingspagina, in de Kroeg en bij Mededelingen, evenals de uitslag.
8. De verkiezing wordt opgezet en geleid door een stemcoördinator; dit is een bureaucraat die geen kandidaat is in deze verkiezing. Als er geen bureaucraat beschikbaar is, is de stemcoördinator een moderator die geen kandidaat is in deze verkiezing.
9. Commissieleden zijn onbeperkt herkiesbaar.
10. Een commissielid kan tegelijkertijd ook moderator (of bureaucraat of steward) zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
11. Een commissielid blijft in principe een heel jaar aan, tenzij hij/zij voortijdig wil stoppen.
12. Een gebruiker kan een commissielid of de gehele Arbitragecommissie alleen laten afzetten als daarvoor bij een stemming een meerderheid van minstens 55% wordt gehaald. Bij een dergelijke stemming gelden dezelfde voorwaarden als bij andere stemmingen (zie: Wikipedia:Stemprocedure). Een commissielid kan ook worden afgezet als ten minste vijf commissieleden daar voor zijn.
13. Als één of meerdere plaatsen in de Arbitragecommissie voortijdig vrijkomen, door vertrek, afzetting of andere omstandigheden, wordt voor deze plaatsen een nieuwe verkiezing gehouden, los van de vaste halfjaarlijkse verkiezingen. Bij deze tussentijdse verkiezing gelden dezelfde voorwaarden als bij de halfjaarlijkse verkiezing. De kandidaten met het hoogste percentage voorstemmen van het totaal aan meegetelde stemmen, die ten minste 75% voorstemmen van het totaal aan meegetelde stemmen hebben, worden commissielid.
14. Gedurende de periode dat de Arbitragecommissie minder dan zeven leden telt, blijft zij in functie, tenzij zij zelf besluit dat zij te weinig leden heeft om nog goed te kunnen functioneren; in dat geval schort zij haar werkzaamheden op totdat het aantal leden voldoende is aangevuld.
15. Commissieleden verplichten zich regelmatig kennis te nemen van de stand van zaken op de Nederlandstalige Wikipedia, in het bijzonder van lopende conflicten en van eventuele veranderingen in de richtlijnen.

Artikel 4: Gang van zaken binnen de Arbitragecommissie

1. De Arbitragecommissie streeft naar consensus tussen haar leden, maar als dat niet mogelijk is, worden besluiten met meerderheid van stemmen genomen.
2. De Arbitragecommissie overlegt in principe besloten, via IRC of anders, maar kan, als zij dat wenst, ook zaken of delen van zaken openbaar behandelen.
3. De Arbitragecommissie neemt in principe geen zaken in behandeling waarover de gemeenschap al een uitspraak heeft gedaan, tenzij de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat zij een behandeling van de zaak gewenst acht.
4. De Arbitragecommissie kan ook gedurende de verkiezingen nog nieuwe zaken in behandeling nemen; zaken die na de verkiezingen nog niet zijn afgesloten, worden afgesloten door diegenen die deze zaken al in behandeling hadden.
5. Als één of meerdere leden van de Arbitragecommissie voor korte of langere tijd afwezig of anderszins niet bereikbaar zijn, blijft de Arbitragecommissie in functie en worden de besluiten genomen door de aanwezige commissieleden, tenzij de aanwezige commissieleden zelf besluiten dat de Arbitragecommissie niet meer goed kan functioneren; in dat geval schorten zij hun werkzaamheden op totdat er weer voldoende leden aanwezig zijn.

Artikel 5: Procedure bij een aangebrachte zaak

1. Alleen een gebruiker die geregistreerd is bij de Nederlandstalige Wikipedia, ten minste één maand geleden zijn/haar eerste bewerking heeft gedaan en die meer dan 100 bewerkingen heeft gedaan, kan een verzoek indienen bij de Arbitragecommissie. Vandalisme telt niet als bewerking.
2. Bij een conflict moeten beide partijen nagaan of ze er zelf uit kunnen komen; blijkt dit niet mogelijk dan kan een van de partijen of beide of een derde partij bij de Arbitragecommissie een verzoek indienen om de zaak in behandeling te nemen. Hiertoe wordt een pagina gemaakt, bijvoorbeeld "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken". Op deze pagina wordt het verzoek ingediend, met een motivering en links naar relevante pagina's.
3. De Arbitragecommissie overlegt over het verzoek en besluit of zij de zaak zal behandelen. Vervolgens laat de Arbitragecommissie op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken" en op de overlegpagina's van de betrokken partijen weten of zij de zaak in behandeling neemt of niet, eventueel met een motivering.
4. Als de Arbitragecommissie heeft besloten dat zij de zaak zal behandelen, wijst zij na overleg drie van haar leden aan, die de zaak zullen behandelen.
5. Commissieleden die zich persoonlijk betrokken voelen bij een conflict, kunnen zich onthouden van deelname aan de behandeling van de betreffende zaak.
6. De aangewezen commissieleden onderzoeken nu de zaak; hiertoe kunnen zij om uitleg en commentaar verzoeken bij de betrokken partijen en bij derden.
7. De aangewezen commissieleden kunnen een peiling opstarten om de gemeenschap om een oordeel over de zaak te vragen, maar dit is niet verplicht, noch zijn zij gebonden aan de uitkomst van zo'n peiling. Peilingen of stemmingen over een zaak, gedurende de behandeling daarvan door de commissieleden, opgestart door iemand anders dan zijzelf, hebben geen geldigheid.
8. Na het inwinnen van de nodige informatie wordt door de aangewezen commissieleden overlegd en nemen zij een beslissing over de te nemen maatregelen, zo mogelijk bij consensus, anders met meerderheid van stemmen. Deze beslissing wordt beschouwd als de beslissing van de Arbitragecommissie als geheel.
9. Zodra de beslissing door de aangewezen commissieleden is genomen, wordt deze door hen meegedeeld op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken" en op de overlegpagina's van de betrokken partijen.
10. De beslissing bestaat uit een motivering en al dan niet een van de volgende maatregelen ten aanzien van één of meerdere gebruikers:
1. Een waarschuwing.
2. Een verbod om bepaalde pagina's, bijvoorbeeld overlegpagina's of pagina's over een bepaald onderwerp, te bewerken, voor een bepaalde tijd (of onbepaalde tijd). Op overtreding van dit verbod volgt een blokkade.
3. Een blokkade voor een bepaalde tijd (of onbepaalde tijd).
4. Een wijziging in duur van een bestaande blokkade.
5. Enige andere maatregel die de Arbitragecommissie zinvol acht om het probleem op te lossen.
11. De beslissing is definitief en bindend. Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in het geval van gewijzigde omstandigheden, de beslissing terugdraaien of wijzigen. Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in geval van uitvoeringsproblemen, een beslissing nemen over de uitleg van een uitspraak; een verzoek om zo'n beslissing kan ingediend worden conform de regeling in artikel 5.1.
12. Iedereen is eraan gehouden dat de beslissing wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat alle moderatoren eraan gehouden zijn eventuele blokkades of deblokkades uit te voeren.
13. Zaken die zijn afgesloten blijven tot ten minste één week na het meedelen van de beslissing op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken" staan, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Hierna kunnen zij worden gearchiveerd, bijvoorbeeld op "Wikipedia:Arbitragecommissie/Archief".
Artikel 6: Procedure bij een blokkade
1. De Arbitragecommissie neemt geen zaken in behandeling die handelen over het blokkeren van gebruikers onder IP-adres of ingelogde vandalen.
2. Een geblokkeerde gebruiker die een verzoek wil indienen bij de Arbitragecommissie, moet voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 5.1.
3. Als de blokkadeduur drie dagen of korter is, wordt de blokkade niet door de Arbitragecommissie in behandeling genomen.
4. Als de blokkadeduur langer is dan drie dagen, en de betreffende gebruiker voldoet aan de voorwaarden, kan deze gebruiker een verzoek aan de Arbitragecommissie richten om zijn/haar zaak in behandeling te nemen. Omdat een geblokkeerde gebruiker geen pagina's kan bewerken, kan dit verzoek per e-mail of IRC worden gedaan.
5. Als de Arbitragecommissie besluit de zaak niet in behandeling te nemen, wordt dit aan de betreffende gebruiker meegedeeld.
6. Als de Arbitragecommissie besluit de zaak in behandeling te nemen, wijst zij na overleg drie van haar leden aan die de zaak zullen behandelen. Hierna wordt dezelfde procedure gevolgd als vastgelegd in artikel 5.
Artikel 7: Aanvullingen
1. Bij de aanwijzing van drie van haar leden voor een zaak kan de Arbitragecommissie overwegen om één van deze drie leden aan te wijzen als "procesbegeleider", die hoofdverantwoordelijk is voor het in behandeling nemen en uitvoeren van de zaak.
2. Bij de aanwijzing van drie van haar leden voor een zaak kan de Arbitragecommissie overwegen om een (zelf op te stellen) roulatieschema te gebruiken, waarbij ruimte wordt gelaten voor eventuele afwezigheid of betrokkenheid van leden.
3. Als dit voorstel wordt aangenomen, kunnen de eerste verkiezingen voor alle zeven commissieleden plaatsvinden; vervolgens wordt er een half jaar later een verkiezing gehouden voor drie van de commissieleden, de nummers twee, vier en zes qua percentage voorstemmen, en weer een half jaar later voor vier van de commissieleden, de nummers één, drie, vijf en zeven, en daarna elk half jaar verkiezingen voor de drie respectievelijk vier die er al een jaar zitten.
4. Regeling omtrent checkusers: checkusers worden voor onbepaalde tijd aangesteld; het aantal tegelijkertijd aangestelde checkusers wordt steeds door de arbitragecommissie bepaald. Met inachtneming van alle beleid, richtlijnen en/of beperkende regelingen van de Wikimedia Foundation hieromtrent bepaalt de arbitragecommissie welke gebruikers over checkuserbevoegdheden mogen beschikken, in welke gevallen checkusers uit hun bevoegdheden moeten worden ontheven, en volgens welke, al dan niet interne, procedure zij hierbij te werk gaat.

(Robot)

This is the most interesting policy you ever have seen. Because it is a troll policy, what gives arbcom the absolute power over Wikipedia, and give arbcom the opportunity to ignore every rule or policy of Wikipedia and WMF. Appeal is impossible. Let's start with:

Article 1: Purpose of the Arbitration Committee
This is a very interesting article. Why? Because here is written:
The Arbitration Committee is not involved in determining the content of the articles on the Dutch-language Wikipedia.

Article 5: Procedure
10.The decision consists of a statement and one or more of the following measures regarding one or more users:
5.10.5 Any other measure that the Arbitration Committee considers useful in solving the problem.
And this small, hidden rules give Arbcom unlimited power!

Why? I explane you. Arbcom don't have to care if in a conflict if someone is a lousy user, because Arbcom is not authorized to look at the content. So, if one of the users is a good editor, and the other a disaster, are they equal to arbcom. And arbcom can take any measure they want. So, they can troll every good user out. With article 1.4 and 5.10.5
It is a troll policy, from the time of Oscar van Dillen, to troll your opponent out! You can troll everybody out, even a good user, and protect a idiot, ignoring everything!
If you're in a dogfight, become a cat!

Proabivouac
Posts: 457
Joined: Thu Aug 24, 2017 7:01 pm

Re: Arbitrolling for starters

Post by Proabivouac » Wed Nov 01, 2017 10:14 pm

I think Graaf meant to write "arbitrolling" - might want to fix the thread title.

Mod note: Thread title changed. - The Joy

User avatar
EarlStatler
Posts: 424
Joined: Thu Aug 24, 2017 1:19 pm

Re: Arbitrolling for starters

Post by EarlStatler » Thu Nov 02, 2017 7:01 pm

Thank you both. And please The joy, if something is unclear, correct it, or ask what is meant.
It is often a challenge for me to make clear what I mean in English, and the problems of WP-NL are complete different from WP-EN.

Nobody ever looked after WP-NL. Nobody ever cared about WP-NL, or its content, or it's users. They got 300K a year from WMF, and they are free to do what they want with the money. The trollomedia members happy, WMF happy.
WMF can claim we are een multilingual movement, and WMF got much more money with there begging banners back than the give to them. And the trollomedia members can party and do whatever they like with the money and are also very happy with the situation.
It is a win-win situation, and therefore there is no reason to change it.
If you're in a dogfight, become a cat!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest